புளூ மூன்

புளூ மூன் – நாளை வானில் நிகழும் ஆச்சரியம் : மீண்டும் காண 30 வருடங்கள்

டில்லி நாளை வானில் வரும் புளூமூனை மீண்டும் காண 30 வருடங்கள் ஆகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை அக்டோபர் 31…