பெருமாள்

ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் சமேத அருள்மிகு கள்ளழகர் பற்றிய சில தகவல்கள் 

ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் சமேத அருள்மிகு கள்ளழகர் பற்றிய சில தகவல்கள் திருமாலிருஞ்சோலை அழகர் என்ற பெயர் கொண்ட திருமால்…