(மகா பிரதோஷம்)

இன்று (12-11-2016) சனி பிரதோஷம் (மகா பிரதோஷம்)

சனி பிரதோஷம் (மகா பிரதோஷம்) ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத பெரும் பரம்பொருளாய் விளங்கு பவர் சிவபெருமான். இவருக்குப் பிறப்பும் இல்லை….