மதம் தழுவினார்

முன்னாள் மிஸ்.அமெரிக்கா தற்பொழுது முன்னாள் முஸ்லிம்: கிறிஸ்தவத்தை தழுவினார்

கடந்த 2010 ஆண்டு முஸ்லிம் மதத்தை சேர்ந்த முதல் மிஸ்.அமெரிக்காவாய் தேர்வாகிய ரிமா ஃபாக்கி கடந்த மாதம் கிறிதுவமதத்திற்கு மாறினார்….