மார்கழி

மார்கழி சங்கீத திருவிழா : இழந்தது எவை?

சென்னை கொரோனா பாதிப்பின் விளைவாக இந்த வருட மார்கழி சங்கீத திருவிழாவில் ஏற்பட்டுள்ள  மாறுதல்கள் குறித்து இங்கு காண்போம். சென்னையில்…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 29

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்து உன் பொற்றாமரை யாடியே போற்றும் பொருள்கேளாய்: பெற்றம்மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்த நீ குற்றேவல் எங்களைக்…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 28

கறவைகள் பின்சென்று கானம்சேர்ந்து உண்போம்! அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன்தன்னைப் பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம்; குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா!…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 24

  அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய்! அடிபோற்றி, சென்றங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய்! திறல்போற்றி, பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய்! புகழ்போற்றி, கன்று குணிலா…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 15

  எல்லே இளங்கிளியே! இன்னம் உறங்குதியோ? சில்லென் றழையேன்மின், நங்கைமீர்! போதர்கின்றேன்; ‘வல்லை, உன் கட்டுரைகள்! பண்டேஉன் வாயறிதும்!’ ‘வல்லீர்கள்…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 13

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 13 புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்ப் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக்…

திருப்பாவை பாடுவோம் : மார்கழி 12

  கனைத்துஇளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர நனைத்துஇல்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழநின்…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 11

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து, செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன் றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே! புற்றர வல்குல் புனமயிலே!…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 10

  நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்! மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்? நாற்றத் துழாய்முடி நாரா யணன்நம்மால் போற்றப் பறைதரும்…

திருப்பாவை பாடுவோம்: மார்கழி 7

  கீசுகீ சென்றெங்கும் ஆனைச்சாத் தன்கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ? பேய்ப்பெண்ணே! காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல்…