மார்பளவு வெள்ள நீரில் இறங்கி நடந்த முதல்வர் காமராஜர்!