மிலாடி நபி

நபிகள்நாயகம் (ஸல்) நல்லுரைகள்!

ஆண்டவனுடைய படைப்புகளையும்  தன்னுடைய மக்களையும் எவன் நேசிக்கவில்லையோ அவனை ஆண்டவனும் நேசிக்க மாட்டான். முகமலர்ச்சி யோடு இருப்பவரையும், இனிய மொழி…