முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி

’’டிஜிட்டல் பத்திரிகை, நமது வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கம்’’- மத்திய அமைச்சர் புகழாரம்.. 

’’டிஜிட்டல் பத்திரிகை, நமது வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கம்’’- மத்திய அமைச்சர் புகழாரம்.. ’’தேசத்தின் கட்டுமானத்தில் ஊடகம் மற்றும் திரைப்படங்களின் பங்கு’’ என்ற…