முக அடையாள முறை

தெலுங்கானா நகராட்சி தேர்தலில் முக அடையாள முறை பயன்படுத்த ஓவைசி எதிர்ப்பு

ஐதராபாத் தெலுங்கானா நகராட்சி தேர்தல்களில் முக அடையாள முறை பயன்படுத்த உள்ளதற்கு ஐமிம் கட்சி தலைவர் அசாதுதின் ஓவைசி எதிர்ப்பு…