மோனிகா

பியூஷ் மானுஷை சிறையில் தாக்கியது யார்?

சிறையில் தாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்  பியூஷை தாக்கியது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சேலத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் யார்வலர் பியூஷ்…