ராமண்ணா பதில்கள்

வினுப்பிரியா தற்கொலையில் அவரது பெற்றோருக்கு பங்கில்லையா?

ராமண்ணா பதில்கள்: கன்னியாகுமரி – குமரி, தஞ்சாவூர் – தஞ்சை.  ஆனால்,  “சென்னை – மெட்ராஸ்… “ இரண்டுக்கும் தொடர்பே…