வதந்தி பரப்புவதில்  உலக அளவில் இரண்டாவது இடம் இந்திய ஊடகங்களுக்குத்தான்!

ஹூம்.. ”இதுல”   உலகத்திலேயே இரண்டாவது இடம் இந்தியாவாம்!

பொய்ச் செய்திகளை வழங்குவதில் இந்திய ஊடகங்கள் உலக அளவில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளதாக உலக பொருளாதார மன்றம் நடத்திய ஆய்வு…