விமான நிலைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியானது? பாதுகாப்பு வலையினூடே இலங்கை விமான சிப்பந்திகள் வெளியேறினர்!!

விமான நிலைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியானது? பாதுகாப்பு வலையினூடே இலங்கை விமான சிப்பந்திகள் வெளியேறினர்!!

மதுரை, மதுரை விமான நிலைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியானது. இலங்கையை சேர்ந்த விமான சிப்பந்திகள், விமான நிலைய  பாதுகாப்பு வேலியை நீக்கி…