விரைவாய் அழிந்து வரும் 10 தொழில்கள்:

விரைவாய் அழிந்து வரும் 10 தொழில்கள்

உலகில், தொழிற்நுட்ப வளர்ச்சி பல நன்மைகளைச் சமூகத்திற்கு அளித்து வந்தாலும், அது கூடவே சில இடைஞ்சல்களையும் கொடுத்து வருகின்றது. அவற்றில்…