விலங்குகளின் கொழுப்பிலிருந்து எரிபொருள்

விலங்குகளின் கொழுப்பிலிருந்து எரிபொருள்!

பெட்ரோலுக்கு மாற்று எரிபொருளை கண்பிடிக்க தீவிர ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வந்த நிலையில், அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்சில் மாட்டின் கொழுப்பு மூலம்…