வெளியேறுதல்

பட்டணந்தான் போகலாமடி.. அதெல்லாம் பழைய காலம்.. 

பட்டணந்தான் போகலாமடி.. அதெல்லாம் பழைய காலம்.. பெரு நகரங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவற்றை நோக்கி கொத்துக்கொத்தாய் மக்கள் தேடி ஓடிய காலங்கள்…