வெள்ளைப்பணம்

மோடிஜீீ… இப்படித்தான் கறுப்பை வெள்ளையாக்குகிறார்கள்!

500, 1000 நோட்டு செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நடந்த ஒரு சம்பவம். குழந்தைக்கு திடீரென சுகவீனம். பெற்றோர்கள் உடனடியாக…