ஷீரடி சாய் பாபாவின் அற்புதங்கள்…

ஷீரடி சாய் பாபாவின் அற்புதங்கள்…

மனித வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களும் பிரச்சினைகளும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனால் நாம் அதில் மூழ்கிவிடாமல் இருக்க கடவுளின் அருள் அவசியமாகிறது….