12.07.16

இன்று: இருபது வயதில் உலகை திரும்பிப்பார்க்க வைத்த கவிஞன் 

பாப்லோ நெருடா பிறந்தநாள் ( 1904) பாப்லா நெருடா என்ற புனைப்பெயர் கொண்ட ரிக்கார்டோ இலீசர் நெப்டாலி ரீயஸ் பொசால்தோ,…