2035-க்குள் 14 அணு உலைகள் மூடப்படும்: பிரான்ஸ் அதிரடி முடிவு