250 ஆசிரியர்கள்

250 ஆசிரியர்களுக்கு  6 ஆண்டுகளாகச்  சம்பளம் இல்லை..

250 ஆசிரியர்களுக்கு  6 ஆண்டுகளாகச்  சம்பளம் இல்லை.. உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரே நேரத்தில் 25 பள்ளிகளில் வேலை பார்த்ததாகக் கணக்குக் காட்டி. 13…