62 பணக்காரர்கள் உலகின் 50 சதவீத மக்களின் சொத்துக்களை