Maithreyan petition to EC to Blocking ‘Irattai Ilai’ symbol