Nobel prize 2018 was offered to three in Physics

 இயற்பியலில் மூவருக்கு நோபல் பரிசு 2018 பகிர்ந்தளிப்பு

ஸ்டாக் ஹோம் இந்த வருடத்தின் இயற்பியல் பிரிவுக்கான நோபல் பரிசு மூவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வருடா வருடம் மருத்துவம், இயற்பியல், பொருளாதாரம்,…