South African university researchers have created bricks using human urine

மனித சிறுநீரில் இருந்து செங்கல் தயாரிக்கலாம்!

கேப் டவுன்: மனித சிறுநீரைக் கொண்டு செங்கற்கள் தயாரிக்கும் முறையை தென் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கேப் டவுன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள்…