Started in two years

இன்னும் இரு வருடங்களில் மூன்றாம் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடக்கம்

சென்னை இன்னும் இரு வருடங்களில் மூன்றாவது கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடங்கப்பட்டு தினமும் 15 கோடி லிட்டர் நீர்…