Study data

இந்திய மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகக்குறைவு : ஆய்வு தகவல்

இன்றைய நவீன யுகத்தில் மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் முக்கிய நோய்களில் நீரிழிவு நோய் முக்கி பயங்காற்றி வருகிறது.  நீரிழிவு நோய்…