ஜூலை 31 வரை பொதுப் போக்குவரத்து கிடையாது… தமிழக அரசு