தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புக்கு இன்று மாலை ‘ரேண்டம் எண்’ வெளியீடு…